Mogućnosti primjene

    1. Mesna i prehrambena industrija
    2. Klaonice
    3. Prerada kože
    4. Postrojenja za tretman otpadnih voda, zbrinjavanje mulja i plutajućeg otpada
    5. Zbrinjavanje većeg dijela komunalnog otpada
    6. Zbrinjavanje organskog i ambalažnog otpada
    7. Upotreba otpada i biomase kao energenta