Mogućnosti primjene

  1. Mesna i prehrambena industrija
  2. Klaonice
  3. Prerada kože
  4. Postrojenja za tretman otpadnih voda, zbrinjavanje mulja i plutajućeg otpada
  5. Zbrinjavanje većeg dijela komunalnog otpada
  6. Zbrinjavanje organskog i ambalažnog otpada
  7. Upotreba otpada i biomase kao energenta