“Waste To Energy”

Polazeći od činjenice da fosilna goriva predstavljaju veliki izdatak u troškovima poslovanja a otpad iskazuje dodatna sredstva za njegovo zbrinjavanje koje koristi otpad i bio masu kao gorivo

Čitaj više

Dvokut pro & Empes

Dvokut pro Sarajevo već dugi niz godina razvija projekte u energetskom sektoru odakle je i razvijena ideja pokretanja proizvodnje uređaja i postrojenja za iskorištavanje otpada i bio mase u cilju proizvodnje energije…

Čitaj više

Mogućnosti primjene

Mesna i prehrambena industrija, klaonice, prerada kože, postrojenja za tretman otpadnih voda, zbrinjavanje većeg dijela komunalnog otpada, organskog i ambalažnog otpada…

Čitaj više

Razvijeni sistemi

U sklopu razvoja koncipirana su postrojenja i do 20 MW snage. Do danas su u cijelnosti razvijena postrojenja za spaljivanje otpada i kotlovi na bio masu snage 2-4,5 MWt. Jedan broj takvih postrojenja je..

Čitaj više

EMPES Video

YouTube Preview Image

Postrojenja 2-4.5 MWt

Postrojenja ovih kapaciteta optimalna su za korisnike koji proizvode otpad u količini do 3 t dnevno, a imaju i potrošnju električne energije i tople vode. Dakle, ista su predviđena za kogeneracijsku proizvodnju. Dobivena energija može se koristiti za stakleničku i plasteničku proizvodnju, grijanje objekata i sanitarne tople vode, te proizvodnju električne energije za rashladne sisteme. Ovakva rješenja smatramo kao dodatna postrojenja u okviru regionalnih sanitarnih deponija komunalnog otpada gdje bi se ista koristila za zbrinjavanje animalnog i srodnog otpad. Na taj način može se ostvariti veći okolišni benefit i dodatni prihod. Ovakva rješenja smatramo optimalnim kao dodatna postrojenja u okviru regionalnih deponija komunalnog otpada gdje bi se ista koristila za zbrinjavanje animalnog i srodnog otpad.

Čitaj više